ABJ Fotografie
Image default
Bedrijven

Hulp bij Archeologisch Onderzoek

Archeologie is een oud Grieks woord. ‘Archeo’ betekent ‘oud’ en ‘logos’ betekent onderzoek. Letterlijk betekent archeologie dus oud onderzoek. Een onderzoek naar het oude, of hoe het vroeger was. Een oud archeologisch onderzoek is een onderzoek dat de archeologische waarden van een stuk grond vaststelt. Tegenwoordig is het zo dat archeologische onderzoeken verplicht zijn wanneer u grond gaat ontgraven omdat u daar bijvoorbeeld op wilt bouwen.

Archeologisch onderzoek kan, naar gelang van de archeologische waarde van de grond, uit vijf stappen bestaan:

  1. Bureauonderzoek. Hierbij worden oude kaarten en archieven gebruikt om een verwachtingspatroon van archeologische waarden in de grond, te creeëren.
  2. Inventarisering. Handmatige boringen stellen hierbij het archeologisch gebied vast.
  3. Archeologische proefsleuven. Blijt uit de invetarisering dat er archeologische waarden zijn in het gebied? Dan vindt het graven van proefsleuven uit.
  4. Archeologische begeleiding graafwerk. Wanneer proefsleuven niet ideaal zijn, kan er besloten worden tot graafwerk met begeleiding. Deze begeleiding gaat mee met het oorspronkelijke graafplan, maar beschermt archeologische materialen die van waarde zijn.
  5. Volledige opgraving. Een volledige opgraving wordt gedaan wanneer blijkt dat de grond hoge archeologische waarde heeft die beschermt moet worden.
    Kijkt u eens op Transect en vindt daar wanneer onderzoek nog meer verplicht is en hoe dit precies in elkaar steekt.

 

Programma van Eisen

Een Programma van Eisen (PvE) is een document waarin elk detail van het onderzoek uitvoerig beschreven wordt. Een PvE beschrijft doel van het onderzoek en de manier waarop dit doel bereikt dient te worden. Hiernaast staan in een Programma van Eisen omgangsregels met archeologische waarden en waar bijvoorbeeld archeologische schatten naar toe worden gebracht.
Een Porgramma van Eisen is vereist bij gravend onderzoek. In samenwerking met betrokken bevoegd gezag kan Transect u daarin ondersteunen en dit programma voor u opstellen. Na indiening en goedkeuring van de PvE. mag overgegaan worden op het veldwerk, zoals het graven van proefsleuzen. De PVE is dus een belangrijk onderdeel in het gehele proces en moet aandachtig in elkaar worden gezet. Kijk voor meer informatie op https://transect.nl/diensten/ en hoe Transect u kunt helpen met het opzetten van een PvE.

 

Archeologisch onderzoek kosten

Wanneer blijkt dat archeologische waarde aanwezig is in de grond waar u bijvoorbeeld wilt verbouwen, dan moet u de kosten van het onderzoek zelf betalen. Zelf op zoek gaan naar archeologische waarden is verboden en moet professioneel worden uitgevoerd.

Onderzoek is vaak maatwerk en dat maakt een indicatie van kosten moeilijk. Een paar factoren zijn van belang bij het bepalen van de prijs: omvang van de grond, samenstelling van de grond (klei, steen, etc.), de diepte van de archeologische waarde, de eisen die worden gesteld aan het onderzoek én het aantal, de grootte én inhoud van de verwachte archeologische waarden. Ter indicatie: standaard bureauonderzoeken beginnen ronde de €800,-, en booronderzoeken rond de €1000,-. We herhalen dat alles sterk afhangt van bijvoorbeeld omvang van de grond en of het om klei of ander grondsoort gaat. Archeologisch onderzoek kosten -offerte vraagt u hier aan: https://transect.nl/contact/.

https://transect.nl/